Bruksbetingelser

Gyldendals forpliktelser

  1. Gyldendal forplikter seg til å levere et oppdatert og tilgjengelig produkt som er trygt å bruke.
  2. Gyldendal søker til enhver tid å tilrettelegge databasegrunnlaget profesjonelt slik at det oppfyller både teoretiske og praktiske behov. For å sikre dette samarbeider Gyldendal med flere hundre redaktører, redaksjonelle samarbeidspartnere og forfattere.
  3. Gyldendals innholdsleverandører besørger utarbeidelse av innhold og kvalitetskontroll på overleveringstidspunktet av materialet. Forholdet mellom Gyldendal og Gyldendals leverandører er regulert i separate avtaler.
  4. Innholdet i Gyldendals databaser søkes oppdatert fortløpende. Det kan likevel forkomme feil eller mangler ved innholdet eller den praktiske tilretteleggelsen, herunder manglende oppdatering eller ajourføring. Vi ber om at eventuelle feil og mangler blir meldt Gyldendal. Dersom Gyldendal blir gjort oppmerksom på feil forplikter Gyldendal seg til å rette dem så raskt som mulig.
  5. Gyldendal forbeholder seg retten til å endre hele eller deler av produktet uten forutgående varsel.

Kundens forpliktelser

  1. Kunder og brukere plikter å gjøre seg kjent med produktets system og innhold. Bruken av produktet forutsetter juridisk kompetanse. Produktet er ikke særskilt tilrettelagt for den enkelte kunde eller bruker.
  2. Brukernavn og passord er personlig og skal ikke deles med andre. Gjennom kundeavtalen har kunden bruksrett til produktet. Dette innebærer rett til bruk så lenge abonnementet er gyldig, ikke eierskap til innholdet.
  3. Gyldendal har ikke ansvar overfor noen annen person enn de som benytter produktet i henhold til avtale.
  4. Innhold kan fritt brukes til utskrifter, digitale kopier, og deling av arbeid med kollegaer eller klienter i det omfang det er nødvendig. Innhold kan ikke brukes i forlagsvirksomhet, drift av søkbare databaser, videresalg eller annen form for generell distribusjon. Dette gjelder uavhengig om det er betalbart eller ikke.
  5. Brukeren er ansvarlig for å kontrollere at innhold som benyttes eller videreformidles av brukeren, i opprinnelig eller bearbeidet form, er tilstrekkelig oppdatert og anvendes korrekt.
  6. Feil bruk gir ikke grunnlag for krav mot Gyldendal.
  7. Kunder forutsettes å regulere eget ansvar overfor brukere som gis tilgang til produktet gjennom kundeavtalen.
  8. Ved brudd på disse vilkår kan brukeren bli utestengt eller møte andre reaksjoner som regulert i kundeavtalen. Gyldendal forbeholder seg retten til å logge og kontrollere bruken av produktet (se personvernerklæring).

Forbehold om feil og mangler

  1. Feil eller mangler på grunnlag av manglende oppdatering eller ajourføring gir ikke grunnlag for hverken prisavslag, skadeserstatning eller andre krav mot Gyldendal.
  2. Gyldendals ansvar for feil eller mangler er begrenset til direkte tap som følge av grov uaktsomhet fra Gyldendals side, og er oppad begrenset til NOK 35.000 for hvert skadetilfelle. Det kan ikke reises krav om erstatning for tap som er oppstått som følge av feil eller mangler i databaser og innhold som brukeren kjente til eller måtte kjenne til ved anvendelsen.

Teknisk

  1. Kunden og brukeren bærer risikoen for maskin- og programutrustning, kompatibilitet, herunder sikkerhetsoppdateringer, og problemer i eget nettverk.
  2. Ved tekniske feil i databaser, tilgang, systemfeil mv., er Gyldendals ansvar begrenset til eventuell kreditering av abonnementspriser i den aktuelle abonnementsperiode feilen foreligger.

Rettigheter

  1. Gyldendal har alle rettigheter til produktet og dets innhold.
  2. Gyldendal kan overdra hele eller deler av sine rettigheter i avtalen uten samtykke fra kunder, brukere eller redaksjonelle samarbeidspartnere.

Krav mot Gyldendal

 1. Ethvert krav må rettes mot Gyldendal. Kunder og brukere kan ikke under noen omstendighet rette noe krav mot leverandører til Gyldendal.
 2. Tap som søkes dekket av Gyldendal må meldes Gyldendal innen rimelig tid etter at kunden ble klar over tapet. Påberopt tap skal dokumenteres i kravet sendt til Gyldendal.

SmartLawyer Writer er et digitalt verktøy som er skapt med et ønske om å effektivisere og kvalitetssikre juristers arbeidshverdag.