Hvordan trigge lover i SmartLawyer Writer

Lover trigger på paragrafnivå og kan skrives på tre forskjellige måter:

Fullstendig tittel

For eksempel:

 • Lov om aksjeselskaper § 3-1
 • Lov om vegtrafikk § 3

Kortnavn

For eksempel:

 • Aksjeloven § 3-1
 • Vegtrafikkloven § 3

Forkortelse

For eksempel:

 • § 3-1
 • § 3

Merk:

Du kan skrive lovhenvisningene:

 • Med og uten mellomrom mellom paragraftegn og -nummer
 • Uten paragraftegn
 • Lovens forkortelse kan skrives med og uten punktum

For å trigge mer vidtgående paragrafhenvisninger som sammenhengende plukkes opp kan du:

 1. Bruke «jamfør», for eksempel aml. §15-4, jf. §15-1.

Merk:

 • Du kan skrive jf., jfr. og jamfør.
 • Jf. og jfr. kan skrives med og uten punktum.

2. Bruke dobbelt paragraftegn, for eksempel aml. §§ 2-1 og 2-2.

Merk:

 • Du må bruke dobbelt paragraftegn uten mellomrom for å trigge flere paragrafhenvisninger samtidig.
 • Du kan bruke «og», «til» og «-» mellom paragrafhenvisningene, for eksempel børsloven §§ 4 og 6, børsloven §§ 4 – 6 og børsloven §§ 4 til 6.
 • Jamfør og dobbelt paragraftegn kan kombineres. For eksempel anskaffelsesloven §§ 4 og 5, jf. § 1.
 • Ikke enhver kombinasjon eller skriveform vil trigge paragrafhenvisninger i SmartLawyer Writer.

 

SmartLawyer Writer tar ikke hensyn til:

 • Paragrafer skrevet uten sammenheng til en lovhenvisning, for eksempel «§ 2», med mindre det henger sammen med de overnevnte tilfellene.
 • Det betyr at hvis du for eksempel i første avsnitt skriver «anskaffelsesloven § 2», men i neste avsnitt bare skriver «§ 2», vil den ikke plukke opp henvisningen alene i sistnevnte avsnitt.
 • Lovhenvisninger skrevet i genitiv, for eksempel kjøpslovens § 1.
 • Skrivefeil.
 • Opphevede lover eller lover som ikke har trådt i kraft er ikke tilgjengelige.