Hvordan trigge lover i SmartLawyer Writer

Lover trigger på paragrafnivå og kan skrives på ulike måter:


Fullstendig tittel

For eksempel lov om aksjeselskaper § 3-1 og lov om vegtrafikk § 3.

 

Henvisningene kan skrives med og uten mellomrom mellom paragraftegn og -nummer.

 

Kortnavn

For eksempel aksjeloven § 3-1 og vegtrafikkloven § 3.

 

Forkortelse

For eksempel asl. § 3-1 og vtrl. § 3.

 

Lovens forkortelse kan skrives med og uten punktum.

 

Flere paragrafhenvisninger samtidig 

For å trigge flere paragrafhenvisninger som plukkes opp sammenhengende har du to muligheter. Du kan:

 

1. Bruke  «jamfør», for eksempel aml. §15-4, jf. §15-1.

 

Du kan skrive jf., jfr. og jamfør.

Jf. og jfr. kan skrives med og uten punktum.

 

2. Bruke dobbelt paragraftegn, for eksempel aml. §§ 2-1 og 2-2.

 

Dobbelt paragraftegn skives uten mellomrom.

Du kan bruke «og», «til» og «-» mellom paragrafhenvisningene, for eksempel børsloven §§ 4 og 6, børsloven §§ 4 – 6 og børsloven §§ 4 til 6.

Jamfør og dobbelt paragraftegn kan kombineres. For eksempel anskaffelsesloven §§ 4 og 5, jf. § 1.

 

Merk:

  • Ikke enhver kombinasjon eller skriveform vil trigge paragrafhenvisninger i SmartLawyer Writer.
  • SmartLawyer Writer tar ikke hensyn til skrivefeil.
  • Lover som ikke har trådt i kraft er ikke tilgjengelige.